Terhills hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer en respecteert en beschermt de privacyrechten van betrokkenen. De meeste informatie is beschikbaar zonder dat je persoonlijke gegevens dient te verstrekken. In sommige gevallen word je echter gevraagd om persoonlijke informatie te geven. In dat geval is Terhills transparant over de wijze waarop jouw persoonsgegevens verwerkt worden en zorgt zij ervoor dat alle verwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wetgeving.

Algemene opmerkingen

Deze Privacyverklaring is bedoeld om jou als individu te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens en legt jouw rechten als betrokkene uit. Het is van toepassing op onze klanten, partners en websitebezoekers voor de persoonsgegevens die Terhills verzamelt en verwerkt via haar website en de daaraan gerelateerde diensten. De onderstaande informatie is algemeen van aard en zal worden aangevuld door andere onafhankelijke dienstverleners waar Terhills naar verwijst, in een overeenkomst of in enig ander verband. Dergelijke specifieke informatie geldt als aanvulling op en, indien van toepassing, als wijziging van de hieronder vermelde informatie.

Verwerkingsverantwoordelijke

Terhills, met hoofdzetel te Hasselt aan de Kempische Steenweg 311 (4.01), is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvan zij de doeleinden en de middelen vaststelt.

Daarnaast verwijst Terhills op haar website naar andere bedrijven die zelfstandig optreden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld het Terhills Hotel. Informatie over de wijze waarop dochterondernemingen of andere dienstverleners hun verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke nakomen, is te vinden op hun eigen website. Deze Privacyverklaring heeft enkel betrekking op de verwerking waarvoor Terhills verantwoordelijk is.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Terhills verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer dit volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan en om de gevraagde informatie of gewenste dienst te leveren. De verwerking van de persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot het beoogde doel.

 • Indien je rechtstreeks contact opneemt met Terhills via e-mail, telefoon of per post, verwerken wij jouw contactgegevens en de inhoud van de correspondentie. Wij gebruiken de gegevens enkel om jouw vraag te beantwoorden of jouw boodschap correct op te volgen.
 • Indien je onze website bezoekt, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt door middel van cookies. Meer informatie over welke cookies gebruikt worden en hoe je dit kan weigeren vind je in ons Cookiebeleid hieronder.
 • Door het installeren van de Terhills Applicatie kunnen persoonsgegevens zoals naam, e-mail, IP-adres, enzovoort, worden verwerkt voor het gebruik van de applicatie. Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens via de applicatie, vind je in de volgende Privacy Policy.

Rechtmatigheid van de verwerking

Zoals hierboven aangegeven, verzamelt en verwerkt Terhills enkel persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit houdt in dat Terhills jouw persoonsgegevens enkel verwerkt op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Wanneer je toestemming geeft voor de verwerking.
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij betrokken bent.
 • Wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Wanneer dit noodzakelijk is om jouw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Terhills.

Dataminimalisatie en opslag van gegevens

Terhills verzamelt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om het aangegeven doel te bereiken. Dit betekent dat zij enkel persoonsgegevens opvraagt die noodzakelijk zijn voor de gevraagde informatie of gewenste dienst.

Daarnaast bewaart Terhills jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig om het doel te realiseren waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.

Beveiliging

Terhills erkent de verantwoordelijkheid om een passend beveiligingsniveau te voorzien voor de persoonsgegevens die je aan hen toevertrouwt. Terhills neemt dan ook passende technische en organisatorische maatregelen om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking van jouw persoonsgegevens aan derden en enige andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen.

Terhills waarborgt bovendien de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatiesystemen en -services die persoonsgegevens verwerken. Deze maatregelen omvatten fysieke en operationele beveiligingsmaatregelen, toegangscontrole, bewustmakings- en vertrouwelijkheidsclausules. Onze medewerkers en partners zijn bovendien verplicht om de privacy en bescherming van jouw gegevens te respecteren.  

Openbaarmaking aan derden

Terhills onthoudt zich van het bekendmaken of verkopen van persoonsgegevens van betrokkenen aan derden, alsmede het openbaar maken van persoonsgegevens van betrokkenen, tenzij in de volgende specifieke gevallen:

 • Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met externe serviceproviders waaraan Terhills bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed. In ieder geval zijn ze beperkt tot het verwerken van jouw persoonsgegevens in overeenstemming met onze instructies en zal indien nodig een gegevensverwerkingsovereenkomst worden gesloten, dat hen verplicht om te voldoen aan de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere toepasselijke wetten.
 • Indien dit vereist is door de toepasselijke wet- of regelgeving.

Met betrekking tot internationale doorgiften van persoonsgegevens en de verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), worden jouw gegevens enkel overgedragen aan vestigingen van Terhills of partijen in derde landen, zoals softwareleveranciers en cloud- of mailingservices, indien dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Terhills garandeert passende waarborgen die ervoor zorgen dat jouw rechten ook door de gegevensontvanger buiten de EER worden gerespecteerd in overeenstemming met een adequaat niveau van gegevensbescherming.

Rechten van betrokkenen

Zoals vermeld hecht Terhills veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer en respecteert en beschermt het de privacyrechten van betrokkenen. Terhills hanteert daarom duidelijke richtlijnen en procedures voor het beantwoorden van verzoeken van betrokkenen. De onderstaande rechten kunnen steeds kosteloos worden uitgeoefend, behalve wanneer de verwerkingsverantwoordelijke het verzoek als kennelijk ongegrond of buitensporig beschouwt.

Als betrokkene heb je het recht om Terhills om informatie te vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op jouw verzoek, of op eigen initiatief, zullen wij onjuiste persoonsgegevens corrigeren of wissen en/of de verwerking ervan beperken. Daarnaast heb je het recht te verzoeken dat jouw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor bepaalde doeleinden zoals direct marketing. Je hebt tevens het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking die Terhills uitvoert op basis van haar gerechtvaardigd belang als rechtsgrondslag. In bepaalde omstandigheden heb je eveneens het recht om de persoonsgegevens die je aan Terhills hebt verstrekt in een digitaal leesbaar formaat te ontvangen.

Indien Terhills van mening is dat de verwerking toch moet plaatsvinden, is het de plicht van Terhills om aan te tonen dat er belangen zijn die zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkene.

Contact

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de uitoefening van jouw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kan je steeds bij ons terecht via info@terhills.be of Kempische steenweg 311 bus 4.01, 3500 Hasselt.

Indien je ontevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kan je een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België
Tel: +32 (0)2/ 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Terhills kan haar Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of bijwerken om wijzigingen in haar werkwijzen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens of wijzigingen in toepasselijke wetgeving weer te geven.

Cookies

Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij ze?

Cookies zijn kleine tekst- of cijferbestanden die de browser opslaat op jouw computer als je een website bezoekt.

Terhills plaatst cookies op jouw computer om het gebruiksgemak van de website te verbeteren en te analyseren hoe we onze online dienstverlening kunnen verbeteren.

Welke cookies gebruikt deze website?

Strikt noodzakelijk Prestatie Targeting

Toestemmings-ID voor cookies: 6800e1ae-05c9-4ac0-aa1b-3959024d3690

Strikt noodzakelijk

NaamAanbieder / DomeinVervaldatumOmschrijving
JSESSIONIDOracle Corporation .nr-data.netSessiePlatformsessiecookie voor algemeen gebruik, gebruikt door sites die zijn geschreven in JSP. Meestal gebruikt om een anonieme gebruikerssessie door de server te onderhouden.
CookieScriptConsentCookieScript terhills.be1 maandDeze cookie wordt gebruikt door de Cookie-Script.com-service om de cookievoorkeuren van bezoekers te onthouden. De cookie-banner van Cookie-Script.com is noodzakelijk om correct te werken.
__cf_bmCloudflare Inc. .vimeo.com30 minutenDeze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om geldige rapporten te kunnen maken over het gebruik van hun website.

Prestatie

NaamAanbieder / DomeinVervaldatumOmschrijving
_gaGoogle LLC .terhills.be2 jaarDeze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics – wat een belangrijke update is van de meer algemeen gebruikte analyseservice van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klant-ID. Het is opgenomen in elk paginaverzoek op een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de site.
_gidGoogle LLC .terhills.be1 dagDeze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. Het slaat een unieke waarde op voor elke bezochte pagina en werkt deze bij en wordt gebruikt om paginaweergaven te tellen en bij te houden.
vuidVimeo.com Inc. .vimeo.com2 jaarDeze cookies worden door de Vimeo-videospeler op websites gebruikt om de gebruiksgeschiedenis van de gebruiker op te slaan.

Targeting

NaamAanbieder / DomeinVervaldatumOmschrijving
_p_hfp_client_idSP Iusupov A.A. .apps.elfsight.com26 secondenWordt gebruikt om sociale platforms op de website te implementeren. Hiermee kunnen de sociale platforms de gebruikers volgen door ze een specifieke ID toe te wijzen.
_fbpMeta Platform Inc. .terhills.be3 maandenGebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders
YSCGoogle LLC .youtube.comSessieDeze cookie wordt door YouTube ingesteld om weergaven van ingesloten video’s bij te houden.
VISITOR_INFO1_LIVEGoogle LLC .youtube.com6 maandenDeze cookie wordt door YouTube ingesteld om gebruikersvoorkeuren bij te houden voor YouTube-video’s die in sites zijn ingesloten; het kan ook bepalen of de websitebezoeker de nieuwe of oude versie van de YouTube-interface gebruikt.
_gat_gtag_UA_33188942_1.terhills.be1 minuutDeze cookie is onderdeel van Google Analytics en wordt gebruikt om verzoeken te beperken (throttle request rate).
DEVICE_INFO.youtube.com6 maandenWordt gebruikt om de interactie van de gebruiker met ingesloten inhoud bij te houden.

Functionele cookies

Cookies gebruikt binnen de beveiliging van de website. Deze cookies worden verwijderd kort na het bezoek aan onze website.

Niet-functionele cookies

Google Analytics: Wij raadplegen de gebruikersstatistieken van onze website via Google Analytics. Hiervoor worden een aantal cookies geladen wanneer je de site bezoekt. Via deze _GA cookies kunnen wij nagaan hoeveel bezoekers onze website telt en bepaalde demografische gegevens (bv. land van oorsprong) verzamelen.

Targetting cookies: deze cookies worden gebruikt voor het optimaliseren van onze SEA campagnes = advertising in zoekmachines.

Kan je cookies vermijden of verwijderen?

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat instellen via de internetopties van je browser. Bij de tab ‘privacy’ kan je specifiëren welke cookies je al of niet wenst te ontvangen.

Cookies verwijderen kan ook via de internetopties van je browser, via ‘browsegeschiedenis verwijderen’.

Wij gebruiken cookies om statistieken bij te houden en zo jouw bezoek aan onze website te verbeteren of te vergemakkelijken. Wij raden je daarom aan om cookies ingeschakeld te houden in de browser.

Auteursrechten

Alle teksten, illustraties, lay-out en functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Je kan de teksten en illustraties afdrukken voor privégebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van Terhills. Je kan citeren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron. Je kan reproduceren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

De toelating om auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren geldt enkel voor elementen op deze site waarvan Terhills de houder is van het auteursrecht. Toelating tot reproductie van materiaal waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort moet worden bekomen bij de betrokken houder van het auteursrecht.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website word je met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Terhills beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je ter informatie en voor jouw gebruiksgemak aangeboden. Terhills aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.